Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

MZ pracuje nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej

13 czerwca 2017 roku na stronie internetowej RCL ukazał się projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on między innymi wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących łączenia SP ZOZ-ów, doprecyzowanie przepisów określających udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwienie podmiotom wykonującym działalność leczniczą dalszego funkcjonowania po 2017 roku, w przypadku niedostosowania urządzeń i pomieszczeń do wymagań określonych w ustawie.
W ramach topiku:
Zarządzanie
Warto wiedzieć: Jedna ze zmian dotyczy wprowadzenia zakazu zbywania aktywów trwałych, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przed podmiot leczniczy udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotne przyjmującemu zamówienie.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

Projekt ustawy o zmianie ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) - dalej u.dz.l. - oraz niektórych innych ustaw, proponuje między innymi wprowadzenie nowych regulacji dotyczących zapewnienia spójności definicji stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego innego niż szpitalne z przepisami dotyczącymi lecznictwa uzdrowiskowego i zdrowia psychicznego.

Projekt proponuje usunąć z przepisu art. 2 pkt 12 u.dz.l., zawierającego definicję stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, wyrazy: "rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego".

Drugą propozycją projektu jest usunięcie wątpliwości dotyczących spółek niemających osobowości prawnej (spółka cywilna, jawna, komandytowa) przez jednoznaczne wskazanie, że te spółki (a nie ich wspólnicy) są podmiotami leczniczymi.

Kolejną, istotną z punktu widzenia świadczeniodawców, proponowaną zmianą jest poddanie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych przepisom o zamówieniach publicznych, z wyjątkiem świadczeń udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki wykonujących zawód w ramach indywidualnej albo indywidualnej specjalistycznej praktyki zawodowej w zakładzie leczniczym.

Projektowana ustawa zakłada także umożliwienie publicznym uczelniom medycznym na przystępowanie do spółek kapitałowych, które wykonują działalność leczniczą.

Projektu ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw proponuje także wprowadzenie zmian do świadczeń ambulatoryjnych. Zmiana ma na celu umożliwienie wykonywania działalności leczniczej także w rodzaju świadczenia ambulatoryjne wyłącznie w miejscu pobytu pacjenta (w warunkach domowych). Podmiot, który będzie udzielał wskazanych świadczeń, będzie zobowiązany do wskazania miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego. Ponadto definicja ambulatoryjnego świadczenia zdrowotnego ma być uzupełniona o świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Kolejną istotną proponowaną zmianą, jest rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z możliwością udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami. Projekt proponuje zmianę przepisu dotyczącego regulaminu organizacyjnego (w zakresie ustalania cennika opłat). Z proponowanej wersji przepisu ma wynikać wprost, że cennik, o którym mowa w art. 24 u.dz.l. może dotyczyć wyłączenie świadczeń "komercyjnych".

Ponadto uchylony ma zostać art. 44 u.dz.l., który obecnie stanowi, iż podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością oraz art. 45 u.dz.l., który dotyczy opłat za świadczenia udzielone przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami. Dodatkowo projekt proponuje wskazanie określenia katalogu źródeł, z jakich samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe.

  Dowiedz się więcej 139,00
Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

Kolejna propozycja zmian dotyczy wprowadzenia zakazu zbywania aktywów trwałych, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przed podmiot leczniczy udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotne przyjmującemu zamówienie. Ponadto dokonane mają być zmiany w przepisie dotyczącym dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w sprawach kary pieniężnej nakładanej przez wojewodę za naruszenie przepisów dotyczących czasowego zaprzestania działalności leczniczej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Projekt zakłada usunięcie niejasności w zakresie stosowania przepisu art. 35 u.dz.l., poprzez zmianę wyrazów "przysługuje skarga do sądu administracyjnego" wyrazami: "przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia";

W projekcie ustawy określono również uproszczenie przepisów dotyczących łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Proponuje się uchylenie możliwości utworzenia nowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego co najmniej z dwóch łączących się SP ZOZ-ów. Zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu projektu, wskazana forma stosowana była rzadko - od 2011 roku miało miejsce jedynie 20 takich połączeń. Częściej stosowano formę połączenia SP ZOZ-ów poprzez przeniesienie całego mienia co najmniej jednego SP ZOZ-u (przejmowanego) do drugiego (przejmującego).

Kolejna zmiana polega na uchyleniu przepisu dotyczącego przedstawiania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia.

Projektowany akt normatywny zakłada również wprowadzenie kilku zmian do przepisów dotyczących kontroli. Pierwsza propozycja dotyczy wprowadzenia sankcji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą poddanych kontroli, które uniemożliwiają jej przeprowadzenie przez organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub ministra właściwego do spraw zdrowia. Druga propozycja ma ułatwić przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przypadku, gdy wykonują świadczenia na terenie innego województwa albo obszarze działania innej okręgowej izby lekarskiej albo pielęgniarek i położnych, niż ich siedziba albo adres zamieszkania. Wreszcie trzecia proponowana zmiana polega na usunięciu wątpliwości w przepisach dotyczących kontroli podmiotów, które zbywają produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, wbrew przepisom ustawy z 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.) w zakresie sankcji.

Projekt zakłada również wprowadzenie zmian do art. 22 u.dz.l. W obecnym brzmieniu art. 22 u.dz.l. określa wymagania względem pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Projektowana ustawa zmieniająca zakłada umożliwienie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które nie dostosują swoich pomieszczeń i urządzeń do wymagań określonych w art. 22 u.dz.l. do końca 2017 r., dalszego funkcjonowania. Jednak warunkiem dalszego funkcjonowania jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pacjentom.

Projekt zakłada także zmianę właściwości organów prowadzących rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dla lekarzy i pielęgniarek wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej - z miejsca wykonywania praktyki na miejsce zamieszkania lekarza czy pielęgniarki.

Zmienione mają być także przepisy dotyczące sankcji za wykonywanie działalności leczniczej bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegające na zapewnieniu spójności terminologicznej oraz objęciu sankcją wszystkich podmiotów wykonujących tę działalność bez wymaganego wpisu.

Ostatnią proponowaną zmianą jest zapewnienie spójności przepisów o zakazie reklamy świadczeń zdrowotnych w ustawie z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2016 r. poz. 639 ze zm.) z przepisami ustawy o działalności leczniczej.

Zakłada się, iż projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz RPE WK

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Jacek Tkacz
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz [EBOOK ePub]

W komentarzu omówiono m.in.: zadania i obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz...
Cena: 120.00
Promocja: 108.00 zł

Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą

Seria książek Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach powstała z chęci niesienia pomocy...
Cena: 49.00

Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej [EBOOK PDF]

Niniejsza publikacja została opracowana przez adwokatów i prawników specjalizujących się w zakresie...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Szpitale publiczne będą leczyć komercyjnie