Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Znane są już nowe zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

11 października 2017 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Rozporządzenie określa formy samokształcenia, sposób i tryb odbywania oraz zakres doskonalenia zawodowego ratowników.
W ramach topiku:
Zarządzanie personelem
Warto wiedzieć: W ramach doskonalenia zawodowego ratowników realizowany będzie kurs doskonalący. Będzie mógł być on prowadzony przez podmioty uprawnione do prowadzenia takiego kursy.
Dla menedżerów

Samokształcenie będzie realizowane w formach: 

- seminarium;

- przygotowania i wygłoszenia referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;

- udziału w posiedzeniach szkoleniowych stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych;

- przygotowania i wygłoszenia referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego;

- udziału w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych;

- udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawcę, z którymi ratownik ma podpisaną umowę o pracę, cywilnoprawną lub umowę – zlecenie lub przez wojewodę;

- udział w kursach realizowanych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem;

- publikowania jako autor lub współautor książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego, artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych, tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego;

- udziału w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego;

- uzyskania tytułu doktora lub doktora habilitowanego lub tytułu profesora;

- samokształcenia przygotowującego do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych.

W ramach doskonalenia zawodowego ratowników realizowany będzie kurs doskonalący. Będzie mógł być on prowadzony przez podmioty uprawnione do prowadzenia takiego kursy.

Zaliczenie doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, przy czym 120 punktów musi być uzyskane za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Doskonalenie zawodowe realizowane będzie w 5-letnich okresach rozliczeniowych. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Punkty edukacyjne uzyskane w trybie poprzednio obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia z 14 czerwca 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 775) nie tracą ważności.

Rozporządzenie z 2 października 2017 roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 1884.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Alicja Plichta
lista dokumentów
 

Produkty polecane

MERITUM Prawo medyczne [EBOOK PDF]

W książce w sposób przystępny i kompleksowy przybliżono zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych...
Cena: 259.00
Promocja: 207.20 zł

Szpitalny oddział ratunkowy. Zarządzanie operacyjne i optymalizacja

Przełom w optymalizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych Sprawne funkcjonowanie szpitalnych...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz

Komentarz stanowi przystępne i wyczerpujące opracowanie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Gotowe jest rozporządzenie o odpadach medycznych