Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Znane są już nowe zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

11 października 2017 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Rozporządzenie określa formy samokształcenia, sposób i tryb odbywania oraz zakres doskonalenia zawodowego ratowników.
W ramach topiku:
Zarządzanie personelem
Warto wiedzieć: W ramach doskonalenia zawodowego ratowników realizowany będzie kurs doskonalący. Będzie mógł być on prowadzony przez podmioty uprawnione do prowadzenia takiego kursy.
Dla menedżerów

Samokształcenie będzie realizowane w formach: 

- seminarium;

- przygotowania i wygłoszenia referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;

- udziału w posiedzeniach szkoleniowych stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych;

- przygotowania i wygłoszenia referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego;

- udziału w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych;

- udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawcę, z którymi ratownik ma podpisaną umowę o pracę, cywilnoprawną lub umowę – zlecenie lub przez wojewodę;

- udział w kursach realizowanych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem;

- publikowania jako autor lub współautor książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego, artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych, tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego;

- udziału w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego;

- uzyskania tytułu doktora lub doktora habilitowanego lub tytułu profesora;

- samokształcenia przygotowującego do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych.

W ramach doskonalenia zawodowego ratowników realizowany będzie kurs doskonalący. Będzie mógł być on prowadzony przez podmioty uprawnione do prowadzenia takiego kursy.

Zaliczenie doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, przy czym 120 punktów musi być uzyskane za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Doskonalenie zawodowe realizowane będzie w 5-letnich okresach rozliczeniowych. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Punkty edukacyjne uzyskane w trybie poprzednio obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia z 14 czerwca 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 775) nie tracą ważności.

Rozporządzenie z 2 października 2017 roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 1884.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Więcej na temat

RPO: potrzebne rozszerzenie kompetencji ratowników medycznych w izbach wytrzeźwień

25-08-2016
Według Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązujące przepisy prawne nie dają ratownikom medycznym zatrudnionym w izbach wytrzeźwień szeregu uprawnień zastrzeżonych dla lekarza i felczera. Zgodnie z prawem tylko lekarz lub felczer decydują o przyjęciu danej osoby do izby wytrzeźwień (lub placówki spełniającej tę funkcję) na podstawie wyniku badania na zawartość alkoholu we krwi lub symptomów wskazujących na stan nietrzeźwości

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Gotowe jest rozporządzenie o odpadach medycznych