Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich.

Dz.U.2017.1905
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek studenckich, zwanych dalej "pożyczkami", i kredytów studenckich, zwanych dalej "kredytami";
2) wysokość miesięcznych rat pożyczki i kredytu;
3) warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów;
4) wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu spłacanego przez osoby, którym udzielono pożyczki albo kredytu.
§  2. 
1.  O udzielenie pożyczki albo kredytu może ubiegać się student, doktorant albo osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie, zwani dalej "wnioskodawcą".
2.  Pożyczka albo kredyt mogą zostać udzielone osobie ubiegającej się o przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie po uzyskaniu odpowiednio statusu studenta albo doktoranta.
§  3. 
1.  Wnioskodawcy udziela się jednej pożyczki albo jednego kredytu na okres studiów wyższych lub studiów doktoranckich.
2.  Pożyczka albo kredyt nie mogą zostać udzielone na okres kolejnych studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich wnioskodawcy, który ukończył studia na tym poziomie kształcenia, chyba że na studiach poprzedzających te studia nie korzystał z pożyczki albo kredytu.
§  4. 
1.  Wniosek o udzielenie pożyczki albo kredytu składa się w okresie od dnia 15 lipca do dnia 20 października, w postaci papierowej, na formularzu ustalonym przez bank udzielający pożyczki albo kredytu.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane osobowe wnioskodawcy:
a) imiona i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) adres zamieszkania;
2) dane dotyczące studiów wyższych albo studiów doktoranckich:
a) nazwę i adres uczelni albo jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie, zwanej dalej "jednostką naukową",
b) poziom kształcenia,
c) kierunek studiów wyższych, a w przypadku studiów doktoranckich - dziedzinę nauki albo sztuki oraz dyscyplinę naukową albo artystyczną,
d) formę studiów wyższych albo studiów doktoranckich,
e) datę rozpoczęcia kształcenia na studiach wyższych,
f) planowany termin ukończenia studiów wyższych albo studiów doktoranckich;
3) informację o innych kontynuowanych studiach wyższych albo studiach doktoranckich;
4) informację o dotychczas ukończonych studiach wyższych albo studiach doktoranckich;
5) dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki albo kredytu;
6) wskazanie wnioskowanej wysokości miesięcznej raty pożyczki albo kredytu spośród określonych w § 26;
7) informację o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku.
3.  Do wniosku o udzielenie pożyczki albo kredytu dołącza się:
1) zaświadczenie rektora uczelni albo dyrektora jednostki naukowej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem albo doktorantem;
2) dokument potwierdzający przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie, a w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie - dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia wyższe albo studia doktoranckie;
3) dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
4) dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o pożyczkę albo kredyt przez obcokrajowców, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich;
5) oświadczenia o:
a) liczbie członków rodziny wnioskodawcy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) dochodach wnioskodawcy i członków jego rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1905
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich.
Data aktu: 25/09/2017
Data ogłoszenia: 12/10/2017
Data wejścia w życie: 21/10/2017

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł