Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Określenie wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego.

Dz.U.2018.366
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego 1
Na podstawie art. 589y § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 5, 106, 138 i 201) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWY

Niniejszy europejski nakaz dochodzeniowy został wydany przez właściwy organ. Organ

wydający go poświadcza, że wydanie niniejszego nakazu jest konieczne i proporcjonalne do

celów określonego w nim postępowania oraz że uwzględnia ono prawa podejrzanego lub

oskarżonego, a wskazane w nim czynności dochodzeniowe mogłyby zostać zarządzone na

takich samych warunkach w podobnej sprawie krajowej. Proszę o przeprowadzenie

wskazanej(-nych) poniżej czynności dochodzeniowej(-wych) przy należytym uwzględnieniu

poufności dochodzenia oraz o przekazanie materiału dowodowego uzyskanego wskutek

wykonania nakazu.

CZĘŚĆ A.

Państwo wydające: .......................................................................................................................

Państwo wykonujące: ..................................................................................................................

CZĘŚĆ B. Pilny charakter nakazu

Jeżeli wykonanie nakazu ma pilny charakter, proszę zaznaczyć, z jakiego powodu:

ukrywanie lub niszczenie materiału dowodowego

bliski termin rozprawy

inne powody Proszę określić poniżej.

Terminy wykonania nakazu określa dyrektywa 2014/41/EU. Jeżeli jednak konieczny jest

krótszy lub inny określony termin, proszę go podać i wyjaśnić powody: ..................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

CZĘŚĆ C. Żądana czynność dochodzeniowa lub żądane czynności dochodzeniowe

Proszę opisać wymaganą pomoc lub czynność dochodzeniową (czynności dochodzeniowe)

oraz zaznaczyć odpowiednie pole (jeżeli dotyczy), gdy chodzi o jedną z następujących

czynności dochodzeniowych: ......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

uzyskanie informacji lub materiałów dowodowych będących w posiadaniu organu

wykonującego

uzyskanie informacji z baz danych prowadzonych przez policję lub organy wymiaru

sprawiedliwości

przesłuchanie:

świadka

biegłego

podejrzanego lub oskarżonego

ofiary

osoby trzeciej

identyfikacja osób posiadających abonament związany z określonym numerem telefonu

lub adresem IP

tymczasowe przekazanie osoby pozbawionej wolności państwu wydającemu

przesłuchanie z wykorzystaniem wideokonferencji lub innej formy przekazu

audiowizualnego:

świadka

biegłego

podejrzanego lub oskarżonego

przesłuchanie z wykorzystaniem telekonferencji:

świadka

biegłego

informacje o rachunkach bankowych i innych rachunkach finansowych

informacje o transakcjach bankowych i innych transakcjach finansowych

czynności dochodzeniowe wymagające gromadzenia materiału dowodowego na bieżąco,

w sposób ciągły i przez konkretny okres:

monitorowanie transakcji bankowych lub innych transakcji finansowych

przesyłki niejawnie nadzorowane

inne

dochodzenie niejawne

przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych

czynność tymczasowa (czynności tymczasowe) w celu zapobiegania niszczeniu,

przekształcaniu, przemieszczaniu, przekazywaniu lub wyzbywaniu się przedmiotu, który

może być wykorzystany jako dowód.

CZĘŚĆ D

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.366
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego.
Data aktu: 08/02/2018
Data ogłoszenia: 13/02/2018
Data wejścia w życie: 14/02/2018

Produkty polecane

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł