Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dz.U.2018.907
USTAWA
z dnia 22 marca 2018 r.
o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 1
Art.  1. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317 i 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) transport kolejowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po torach kolejowych, z wyłączeniem środków, które służą do przewozu osób w transporcie innym szynowym;";

2) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

"Art. 20a. Organizator, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6, może zawrzeć z tym samym operatorem jedną umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym obejmującą międzywojewódzkie przewozy pasażerskie i międzynarodowe przewozy pasażerskie.";

3) w art. 22:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym, przy zastosowaniu jednego z trybów, o których mowa w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.907
Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Data aktu: 22/03/2018
Data ogłoszenia: 15/05/2018
Data wejścia w życie: 03/12/2019, 30/05/2018

Produkty polecane

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł