Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Umowa o współpracy w dziedzinie rolnictwa. Warszawa.2017.04.27.

M.P.2017.573
UMOWA
podpisana w Warszawie dnia 27 kwietnia 2017 r.
między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii o współpracy w dziedzinie rolnictwa,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii, zwani dalej "Umawiającymi się Stronami", działając na rzecz stworzenia korzystnych warunków rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz nawiązania różnorodnych kontaktów naukowych i gospodarczych,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1

Umawiające się Strony będą rozwijać współpracę, w tym ułatwiać i wspierać kontakty handlowe, naukowe i techniczne w dziedzinie rolnictwa, na zasadach równości, wzajemnych korzyści i stosownie do przepisów prawa wewnętrznego obowiązującego w państwach Umawiających się Stron.

Artykuł  2

Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana przez:

1) wymianę informacji między Umawiającymi się Stronami, w szczególności w przypadku występowania zmian na rynku w państwie jednej z Umawiających się Stron, dotyczących:
a) aktualnej sytuacji w rolnictwie, w tym stanu fitosanitarnego upraw i zagrożeń ze strony organizmów szkodliwych oraz stanu epizootycznego i zagrożeń ze strony chorób zakaźnych zwierząt; przekazywanie informacji na temat sytuacji epizootycznej w państwie jednej z Umawiających się Stron będzie odbywać się za pośrednictwem systemu powiadamiania o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt - WAHIS, administrowanego przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt - OIE;
b) ustaw, przepisów i wytycznych dotyczących swobodnego importu i eksportu zwierząt i roślin oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;
c) kierunków polityki rolnej, obowiązujących lub wprowadzanych rozwiązań systemowych i związanych z tym uregulowań prawnych, a także mechanizmów regulacji i organizacji rynku rolnego oraz tworzenia instytucji rynkowych;
2) analizę i ocenę perspektyw współpracy dwustronnej, w szczególności promowanie handlu produktami rolno-spożywczymi między państwami Umawiających się Stron;
3) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, w tym:
a) wymiany ekspertów właściwych dla spraw objętych niniejszą Umową, prowadzenia konsultacji i szkoleń;
b) udziału w targach, wystawach, seminariach i konferencjach związanych tematycznie z rolnictwem oraz przetwórstwem rolno-spożywczym, w tym z zagadnieniami z zakresu ochrony roślin i ochrony zwierząt;
4) badanie możliwości współpracy inwestycyjnej w przetwórstwie rolno-spożywczym polegającej na wymianie ofert i projektów;
5) podejmowanie i rozwój wspólnych inicjatyw gospodarczych, w tym wspieranie wymiany handlowej produktów rolno-spożywczych między państwami Umawiających się Stron polegającej na :
a) wymianie informacji na temat popytu i podaży na rynkach rolno-spożywczych państw Umawiających się Stron;
b) wymianie informacji na temat przetargów publicznych w sektorze rolnym;
c) ułatwianiu wzajemnych kontaktów przedsiębiorcom z branży rolno-spożywczej, w szczególności poprzez wymianę ofert i udział w misjach handlowych;
d) wymianie innych stosownych informacji mających wpływ na działalność handlową między państwami Umawiających się Stron w zakresie obrotu produktami rolno-spożywczymi;
6) wspieranie realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) nowych technologii w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych;
b) rolnictwa ekologicznego z wykorzystaniem zasobów genetycznych roślin uprawnych;
c) obustronnej wymiany i ochrony zasobów genetycznych roślin użytkowych;
d) nowoczesnych metod oceny jakości zarówno podstawowych, jak i przetworzonych produktów rolnych;
e) technologii i technik produkcji żywności mrożonej i schłodzonej;
7) badanie możliwości współpracy technicznej dotyczącej sprzętu i maszyn rolniczych oraz ekspertów technicznych;
8) inne obustronnie korzystne formy.
Artykuł  3
1.  Umawiające się Strony niniejszym powołują Grupę Roboczą składającą się z przedstawicieli Umawiających się Stron, której zadaniem jest:
a) przygotowywanie planów współpracy;
b) rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas realizacji niniejszej Umowy;
c) monitorowanie realizacji zadań ustalonych przez Umawiające się Strony.
2.  Posiedzenia Grupy Roboczej będą odbywać się najlepiej co najmniej raz na dwa lata, kolejno w Republice Indii i w Rzeczypospolitej Polskiej

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2017.573
Rodzaj: Umowa
Tytuł: Umowa o współpracy w dziedzinie rolnictwa. Warszawa.2017.04.27.
Data aktu: 27/04/2017
Data ogłoszenia: 14/06/2017
Data wejścia w życie: 27/04/2017

Produkty polecane

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część II

Książka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I (2017) stanowiącej...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł