Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Inspekcja sanitarna może przeglądać dokumentację medyczną

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest uprawniona do podejmowania działań służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i jeśli w tym zakresie dostęp do dokumentacji medycznej jest konieczny, to inspekcja może takiego dostępu żądać.

Pytanie

Czy inspekcja sanitarna może przeglądać na kontroli dokumentację medyczną (na przykład historie chorób) w celu zweryfikowania wypełniania przez lekarza obowiązków wynikających z art. 27 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi?
 
Odpowiedź
 
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje zapewnienie dostępu do dokumentacji medycznej organom władzy publicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest uprawniona do podejmowania działań służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i jeśli w tym zakresie dostęp do dokumentacji medycznej jest konieczny, to inspekcja może takiego dostępu żądać.
 
Uzasadnienie
 
Zasady dostępu do dokumentacji medycznej wynikają z ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) - dalej u.p.p. Artykuł 26 ust. 3 w pkt 2 u.p.p. stanowi, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną między innymi organom władzy publicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym państwowy wojewódzki inspektor sanitarny i państwowy powiatowy inspektor sanitarny są organami administracji rządowej (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm. - dalej u.p.i.s.), a zatem są organami władzy publicznej, o których mowa w przywołanym wyżej art. 26 u.p.p. Dla odpowiedzi na postawione pytanie, koniecznym jest zatem ustalenie, jakie zadania realizuje Inspekcja Sanitarna i czy dla prawidłowego wykonywania tych zadań niezbędnym jest dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów.

Podstawowy zakres zadań Inspekcji określa ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Artykuł 5 u.p.i.s. odwołując się do zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób wskazuje, że do zakresu działania Inspekcji należy między innymi dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą być doprecyzowane także w przepisach odrębnych. Ustawa z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) - dalej u.z.z. w szerokim zakresie także formułuje zadania Inspekcji. Artykuł 32 ust. 1. u.z.z. przewiduje m.in., że w przypadku uzyskania danych lub innych informacji o podejrzeniach lub przypadkach zakażeń, zachorowań lub zgonów z powodu choroby zakaźnej państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne.

Pojęcie dochodzenia epidemiologicznego definiuje ustawa w art. 2 pkt 8 u.z.z. jako wykrywanie zachorowań, czynnika etiologicznego oraz określanie przyczyn, źródeł, rezerwuarów i mechanizmów szerzenia się choroby zakaźnej lub zakażenia. W ocenie autorki niniejszej odpowiedzi, powołane wyżej przepisy prawa są wystarczającą podstawą do tego, aby udostępnić inspekcji sanitarnej dokumentację medyczną pacjenta w celu skontrolowania, czy istniały podstawy do tego, aby lekarz zgłosił właściwemu organowi fakt podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (art. 27 ust. 1 u.z.z.). Zaznaczyć jednak należy, że dostęp ten powinien być realizowany tylko w ramach działań podejmowanych przez Inspekcję w ramach zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie

 

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
Promocja: 0.00 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Senacka komisja zdrowia: zmiany w POZ bez poprawek