Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Jak finansowany jest pilotaż POZ Plus?

Oddziały wojewódzkie NFZ ogłaszają właśnie konkursy ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pilotażu POZ Plus. To ma być rewolucja, jeśli chodzi o poprawę opieki nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej, ale także ogromna zmiana finansowania.  

Pilotaż modelu opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej ma poprawić opiekę nad pacjentem. Udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków europejskich w ramach POZ PLUS będzie obejmowało: wykonywanie bilansów zdrowia dla dorosłych oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i koordynowanie opieką.

Placówki wybrane w trakcie konkursu ofert będą testować model we wszystkich regionach kraju, zarówno w obszarach miejskich jak i wiejskich. Placówki POZ będą zobowiązane do dostosowania struktury organizacyjnej i wewnętrznych systemów IT w celu zarządzania opieką koordynowaną. Proces dostosowania zostanie sfinansowany w ramach projektu, z przyznanego grantu technologicznego i koordynacyjnego.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Grant technologiczny

Pilotaż POZ PLUS jest finansowany ze środków finansowych pochodzących z projektu grantowego przekazywanych realizatorom programu pilotażowego jako:

a)

grant technologiczny na dostosowanie systemów informatycznych (oprogramowania) realizatora programu pilotażowego do wymogów realizacji pilotażu POZ PLUS,

b)

grant koordynacyjny na sfinansowanie wynagrodzenia koordynatora,

c)

grant na finansowanie udzielania profilaktycznych świadczeń bilansowych (bilanse dorosłych);

2)

środków finansowych Oddziału Funduszu, przeznaczonych na finansowanie programu zarządzania chorobą.

Na jaką wysokość dofinansowania można liczyć?

Wysokość grantu technologicznego jest ustalana w celu dostosowania systemu informatycznego realizatora programu pilotażowego do obsługi następujących funkcjonalności:

1)

komunikatów sprawozdawczych XML stosowanych w pilotażu POZ PLUS - nie więcej niż 10 tys. zł;

2)

sprawozdawczości dotyczącej statusu pacjentów w procesie opieki koordynowanej z wykorzystaniem usług sieciowych (web-serwisy) - nie więcej niż 15 tys. zł;

3)

sprawozdawczości monitorującej stan zdrowia pacjentów z wykorzystaniem usług sieciowych - nie więcej niż 15 tys. zł;

4)

usług integracyjnych z systemami: Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) i System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w celu pobierania informacji o świadczeniach udzielonych pacjentom objętym opieką koordynowaną - nie więcej niż 10 tys. zł.

Maksymalna wysokość grantu technologicznego ustalana jest odrębnie dla każdego miejsca udzielania świadczeń wskazanego w umowie o realizację pilotażu POZ PLUS i nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. na dane miejsce.

Placówki medyczne zobowiązane będą do dostosowania się pod kątem systemu informatycznego w określonych w zarządzeniu terminach (3 lub 6 miesięcy w zależności od rodzaju funkcjonalności). W przypadku niedostosowania się w odpowiednich terminach do wymogów, realizator programu pilotażowego obowiązany jest do zwrotu całości grantu technologicznego wraz z odsetkami.

Dofinansowanie na koordynatora

Grant koordynacyjny jest przeznaczany na finansowanie wynagrodzenia koordynatora. Koordynator to osoba zatrudniona przez realizatora programu pilotażowego, do zadań której należy w szczególności:

a)

zapewnienie przepływu informacji między uczestnikami procesu udzielania świadczeń, zarówno na poziomie świadczeniodawcy, jak również między świadczeniodawcą i podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w proces leczenia i profilaktyki,

b)

wspieranie organizowania procesu leczenia i profilaktyki, w tym prowadzenie elektronicznego terminarza wizyt,

c)

opracowywanie raportów z realizacji pilotażu POZ PLUS przekazywanych do Funduszu.

Wysokość grantu koordynacyjnego jest ustalana na podstawie liczby świadczeniobiorców objętych opieką przez lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń według stanu na dzień wskazany w ogłoszeniu o konkursie.

Grant koordynacyjny przeznaczany jest na sfinansowanie wynagrodzenia w wymiarze jednego etatu przeliczeniowego w odniesieniu do populacji nieprzekraczającej 2500 świadczeniobiorców objętych opieką przez lekarza POZ. Jeśli liczba świadczeniobiorców jest wyższa, można uzyskać grant na kolejnego koordynatora proporcjonalnie do etatu przeliczeniowwego na każde rozpoczęte 2500 osób (wg tabelki zawartej w zarządzeniu).

Maksymalna wysokość grantu koordynacyjnego przeznaczana na finansowanie wynagrodzenia koordynatora wraz z pochodnymi w wymiarze jednego etatu przeliczeniowego wynosi 5 000 zł miesięcznie.

Grant na bilanse dla dorosłych

Ten grant przeznaczany jest na finansowanie udzielania profilaktycznych świadczeń bilansowych.

Na co jeszcze może liczyć placówka, która weźmie udział w POZ Plus czytaj tutaj>>

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym komentarzem do ustawy o leczeniu...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku

W monografii zaprezentowano model odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł
Czytaj kolejny
artykuł

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty?