Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Orzecznictwo

SN: związek przyczynowy w wypadku procesów medycznych

01.09.2017
Związek przyczynowy między zachowaniem pozwanego a szkodą w postaci pogorszenia stanu zdrowia pacjenta nie musi być ustalony w sposób pewny, wystarczy wysoki stopień prawdopodobieństwa istnienia takiego związku, a w przypadku wielości możliwych przyczyn - przeważające prawdopodobieństwo związku przyczynowego szkody z jedną z tych przyczyn.
Więcej

WSA: przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

21.08.2017
Dokonywanie przez aptekę sprzedaży produktów leczniczych, do hurtowni farmaceutycznych to naruszenie Prawa farmaceutycznego. Dopuszczająca się tego procederu spółka prowadząca aptekę utraciła rękojmię należytego prowadzenia apteki - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Więcej

WSA: powierzenie obowiązków kierownika podmiotu bez konkursu niezgodne z ustawą

17.07.2017
Według WSA powierzenie pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego bez przeprowadzenia wcześniejszego konkursu, nie można uznać za sposób nawiązania stosunku pracy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
Więcej

UZP: umowy konsorcjalne na gruncie ustawy o działalności leczniczej

01.06.2017
Zawarcie umowy konsorcjum przez odwołujących się wykonawców oraz złożenie przez nich wspólnej oferty uznano za czynność mającą na celu obejście prawa w celu uzyskania przez konsorcjanta prawa do wierzytelności z naruszeniem art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

NSA: cofnięcie zezwolenia na aptekę nie jest zależne od opinii samorządu aptekarskiego

19.05.2017
Wydanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej nie jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia przez właściwą okręgową radę aptekarską opinii, o jakiej mowa w art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Więcej

WSA: leczenie za granicą, gdy niemożliwe jest w kraju

09.05.2017
Dla udzielenia zgody na leczenie poza granicami kraju konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, czyli wnioskowane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym, objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych i aktualnie nie może zostać przeprowadzone w kraju – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Więcej

NSA: plan zarządzania ryzykiem użycia jako uzupełnienie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

01.05.2017
Uzupełnienie braków formalnych wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego nie mogło być traktowane, jako podlegający kolejnej (już) opłacie wniosek o "zmianę danych objętych pozwoleniem lub zmianę dokumentacji będącej podstawą jego wydania", skoro spółka nie występowała z takim wnioskiem, a pozwolenie stanowiące przedmiot potencjalnych zmian nie zostało jeszcze wydane.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Krajowa Informacja Skarbowa: technik usług kosmetycznych nie jest zwolniny z VAT

26.04.2017
Usługi z zakresu laseroterapii wykonywane przez technika usług kosmetycznych nie korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług - wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Więcej

WSA: Przekroczenie limitu liczby aptek jako przesłanka cofnięcia zezwolenia

19.04.2017
Zgodnie Prawem farmaceutycznym zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 procent aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni albo pośredni.
Więcej

NSA: zawieranie umów i porównanie ofert a znaczenie kryterium "ciągłości"

15.04.2017
Kryterium "ciągłości" wiąże z ograniczeniem ryzyka przerwania procesu leczenia w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów.
Więcej

NSA: oddalenie skargi kasacyjnej dotyczącej decyzji Rzecznika Praw Pacjenta

03.04.2017
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dotyczącą Rzecznika Praw Pacjenta, który odmówił wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjentów,
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Izba Skarbowa: odsprzedaż zabiegów leczniczych bez prawa do zwolnienia z podatku VAT

30.03.2017
Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, spółka, która prowadzi portal medyczny z ofertami specjalistycznych klinik, nie będzie miała prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - wynika z interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Łodzi.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

NSA: nieudzielenie świadczeń zdrowotnych to naruszenie zbiorowych praw pacjentów

16.03.2017
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego szpital, nie udzielając świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i odsyłając ich do innego szpitala, naruszył zbiorowe prawa pacjentów do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenia zdrowia lub życia.
Więcej

WSA uchylił decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej

14.02.2017
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta dotyczącą naruszenia zbiorowych praw pacjenta uchylił zaskarżoną decyzję. Skarga Rzecznika dotyczyła nieudostępnienia oryginału dokumentacji medycznej pacjentowi.
Więcej
1

WSA: szpital ma obowiązek udostępnienia dokumentacji na informatycznym nośniku danych

31.01.2017
WSA w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, co do naruszenia przez szpital zbiorowych praw pacjentów w związku z udostępnianiu pacjentom ich dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych jedynie wówczas, gdy do dokumentacji medycznej dołączana jest płyta CD. Z przepisów wynika, że szpital ma obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na informatycznym nośniku danych.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

NSA: Obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki"

14.01.2017
Orzeczenie pochodzi z programu LEX Ochrona Zdrowia. Nie można przyjąć, że nałożenie obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki" dopuszcza zwłokę w działaniu. Dopuszczenie zwłoki z przyczyn braku dostatecznej organizacji podmiotu leczniczego wykonania obowiązku wobec pacjentów, którym udzielane są świadczenia jest nie do przyjęcia. Przesłankę "bez zbędnej zwłoki" należy odnieść tylko do potrzeby podjęcia czynności przygotowania dokumentacji medycznej, której przygotowanie nie jest związane z podjęciem złożonych czynności, jako że podmiot udzielający świadczeń ma obowiązek przechowywania dokumentacji - orzekł NSA w Warszawie.
Więcej

WSA: zabiegi medycyny estetycznej w niektórych przypadkach to świadczenia zdrowotne

16.12.2016
Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej co do zasady nie mieszczą się w pojęciu świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej, gdyż mają one na celu poprawienie wyglądu zewnętrznego lub usunięcie wad urody. W pewnych przypadkach świadczenia te mogą jednak służyć poprawie lub nawet ratowaniu zdrowia, ale takie ustalenia muszą być dokonane w każdym indywidualnym przypadku.
Więcej

SA: lekarz ma prawo odmówić zeznań z uwagi na tajemnicę lekarską

01.12.2016
Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. W tym drugim przypadku mieści się lekarz i tajemnica lekarska.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

SP ZOZ jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej

13.11.2016
Szpital jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wykonuje zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia. Według art. 55 ust. 1 pkt 1 u.d.l. podmiot ten może uzyskiwać środki finansowe z odpłatnej działalności leczniczej. Umowy o udzielanie tych świadczeń zawiera z kolei ze świadczeniodawcami również Narodowy Fundusz Zdrowia, dysponujący środkami publicznymi określonymi w art. 116 ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W świetle powyższego uzasadnione jest przekonanie, że także szpital w zakresie, w jakim korzysta ze środków publicznych, jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji stanowiących informację publiczną.
Więcej

WSA: zwrot za przepisane medykamenty z powodu braków w dokumentacji

01.11.2016
Nie można nakazywać lekarzowi zwrotu refundacji za przepisane medykamenty tylko z powodu braków w dokumentacji. Nie oznacza to oczywiście, że należy tak samo oceniać relacje między lekarzem i NFZ, a dużą placówką medyczną a NFZ.
Więcej
1  2  3  4    

Produkty polecane

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze,...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego

Książka przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1077.48
Promocja: 0.00 zł