Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nagranie wideo z operacji to element dokumentacji medycznej podlegający udostępnieniu

Za dokumentację medyczną uznać należy także wszelkie nośniki informacji dokumentujące przebieg działań diagnostyczno-zabiegowych podjętych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w stosunku do pacjenta, w tym również zapis wideo zabiegu operacyjnego.
W ramach topiku:
Zarządzanie
Warto wiedzieć: Jeżeli nagranie wideo jest uznane za dokumentację medyczną, to powinno być ono udostępniane pacjentowi na informatycznym nośniku danych.
Dla menedżerów

Czy nagranie audiowideo z przeprowadzonej operacji należy uznać za element dokumentacji medycznej pacjenta podlegający udostępnieniu pacjentowi w trybie art 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?

Nagranie wykonano w związku z transmisją przebiegu operacji w trakcie kongresu naukowego.

Przez dokumentację medyczną rozumieć należy wszelkie dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu w świadczeń zdrowotnych, gromadzone i udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p. Za dokumentację medyczną uznać należy zatem również wszelkie nośniki informacji dokumentujące przebieg działań diagnostyczno-zabiegowych podjętych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w stosunku do pacjenta, w tym również zapis video zabiegu operacyjnego. Przyjęcie powyższego założenia skutkuje uznaniem obowiązku w zakresie udostępniania pacjentowi dokumentacji medycznej prowadzonej w formie zapisu video zabiegu operacyjnego. W takim przypadku, zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 5 u.p.p., dokumentacja medyczna udostępniana jest na informatycznym nośniku danych.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 u.p.p., podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Co istotne, mimo, że żaden z obecnie obowiązujących przepisów nie definiuje expressis verbis pojęcia "dokumentacja medyczna", to przyjąć należy, że dokumentacja medyczna to wszelkie dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu w świadczeń zdrowotnych, gromadzone i udostępniane na zasadach określonych w u.p.p. (tak np. przepis art. 18d ust. 1 pkt 5 nieobowiązującej już ustawy z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej; Dz.U. poz. 408).

Za przyjęciem rozszerzającej interpretacji pojęcia "dokumentacja medyczna" przemawia choćby wyrok Sądu Najwyższego z 9.02.2011 r.,V CSK 256/1), zgodnie z tezą którego do kategorii dokumentacji medycznej zaliczać należy także informacje medyczne uprzedmiotowione w postaci spreparowanych fragmentów tkanek i narządów pobranych, w celu określenia przyczyny zgonu pacjenta, przy wykonywaniu sekcji zwłok. W ocenie autora, w konsekwencji powyższych ustaleń za dokumentację medyczną uznać należy także wszelkie nośniki informacji dokumentujące przebieg działań diagnostyczno-zabiegowych podjętych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w stosunku do pacjenta, w tym również zapis wideo zabiegu operacyjnego. Przyjęcie powyższego założenia skutkuje również uznaniem konieczności udostępniania pacjentowi dokumentacji medycznej prowadzonej w formie zapisu wideo zabiegu operacyjnego. W takim przypadku, zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 5 u.p.p., dokumentacja medyczna udostępniana jest na informatycznym nośniku danych.

Szukasz kolejnych informacji z zakresu ochrony zdrowia?
Skorzystaj z wiedzy i narzędzi, jakie zapewnia serwis LEX Ochrona Zdrowia. Kliknij i przekonaj się, że Twoja praca może stać się łatwiejsza >>

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

MERITUM Prawo medyczne

MERITUM Prawo medyczne omawia zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa medycznego...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej

W książce omówiono tematykę prowadzenia, udostępniania oraz analizy dokumentacji medycznej zarówno...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Dokumentacja medyczna

Książka przedstawia zasady sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Więcej na temat

Elektroniczna dokumentacja medyczna: szpitale nieprzygotowane

13-05-2014
Z badania przeprowadzonego przez Korporację Badawczą Pretendent oraz firmę Fortinet wynika, że jedynie 10 procent polskich szpitali (zarówno publicznych, jak i prywatnych) jest gotowych do pełnego wdrożenia e-dokumentacji medycznej.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy opiekun faktyczny ma prawo odbierać wyniki badań dziecka do 18 roku życia?