Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej może zażądać danych osobowych pacjentek z sali porodowej jako świadków?

Pacjentka poskarżyła się na działanie lekarza w sali porodowej. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej prowadził Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Czy Rzecznik może zażądać danych osobowych pacjentek, które wtedy przebywały w sali porodowej jako świadków?
Warto wiedzieć: O ile więc Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwraca się do podmiotu leczniczego o udostępnienie dokumentacji medycznej winien wskazać dane pacjenta, do którego dokumentacji żądanie to się odnosi.

Pytanie

Czy szpital ma obowiązek udostępnić Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej dane osobowe (imię i nazwisko. adres do korespondencji lub nr telefonu) pacjentek przebywających w sali porodowej z pacjentką, której udzielono świadczeń medycznych, będących przedmiotem postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej?

Artykuł pochodzi z Lex Ochrona Zdrowia

Odpowiedź 
Jeśli przedmiotem wniosku są rzeczywiście dane kontaktowe pacjentek (które nie zostały imiennie wskazane we wniosku), nie jest to wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wniosek o tego rodzaju dane powinien zostać złożony w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego i dopiero wówczas może zostać zrealizowany.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi postępowanie na podstawie przepisów ustawy z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich. - dalej u.i.l. Jak wynika zaś z art. 59 u.i.l., organ prowadzący postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy przeprowadza dowody na wniosek stron albo z urzędu.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 


Zgodnie natomiast z art. 112 u.i.l. w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy:
1) ustawy z 6.0.6.1997 r. - Kodeks postępowania karnego - dalej k.p.k.; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej;
2) rozdziałów I-III i art. 53 ustawy z 6.06.1997 r. - Kodeks karny.
Przepisy ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p. regulują natomiast w art. 26 kwestie udostępniania dokumentacji medycznej. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest rzeczywiście uprawniony do uzyskania dostępu do takiej dokumentacji (art. 26 ust. 3 pkt 3), jednak będzie to zawsze dostęp do dokumentacji pacjenta wskazanego przez ten organ we wniosku.
O ile więc Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwraca się do podmiotu leczniczego o udostępnienie dokumentacji medycznej (w jednej z form wskazanych w art. 27 u.p.p., tj. np. w formie kopii, wydruku, odpisu etc.) winien wskazać dane pacjenta, do którego dokumentacji żądanie to się odnosi.
Bez znajomości treści pisma nadesłanego przez OROZ trudno jest jednoznacznie wnioskować o jego treści, ale opis sytuacji przedstawiony w pytaniu wskazuje, iż we wniosku nie wskazano imiennie pacjenta, ani też nie zwrócono się de facto o dokumentację medyczną. Przytoczona treść wniosku wskazuje raczej na to, iż przedmiotem wniosku jest wyłącznie udzielenie określonych informacji, tj. danych pacjentek, najprawdopodobniej w celu przeprowadzenia dowodu ze świadków. Udzielenie takich informacji może zaś nastąpić w trybie przepisów k.p.k. Jeśli jednak wniosek nie powołuje się na nie, podmiot leczniczy nie może domniemywać takiego trybu działania.
W związku z tym, jeśli przedmiotem wniosku są rzeczywiście dane kontaktowe pacjentek (które nie zostały imiennie wskazane we wniosku), nie jest to wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wniosek o tego rodzaju dane powinien zostać złożony w trybie przepisów k.p.k.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy [PRZEDSPRZEDAŻ]

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy....
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz

W książce w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników...
Cena: 119.00
Promocja: 107.10 zł

Międzynarodowe standardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo

Publikacja stanowi obszerny zbiór tłumaczeń dokumentów obejmujący zarówno teksty konwencji...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Więcej na temat

Ciąża i choroby układu oddechowego to główne powody zwolnień lekarskich

29-10-2014
Ciąża, poród i połóg, choroby układu oddechowego, a także choroby układu ruchu, to główne powody zwolnień lekarskich - wynika z zaprezentowanego we wtorek 28 października 2014 w Warszawie raportu Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013 .

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy można pobrać pieniądze za prywatną konsultację lekarską przed wejściem pacjenta do gabinetu?