Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Jaką treść, w kontekście RODO, powinna mieć zgoda pacjenta na leczenie w AOS? 

Od 25 maja weszło RODO. Jak powinien teraz wyglądać wzór formularza "Zgoda Pacjenta na leczenie" w AOS"? Czy w świetle RODO zgoda na leczenie musi być rozszerzona o informację, że "zgodę na leczenie pacjent może wycofać"?
W ramach topiku:
RODO

Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia

Odpowiedź 
Obowiązujące regulacje prawne nie przewidują zgody pacjenta na leczenie o charakterze generalnym. Jednocześnie całkowicie osobno należy rozpatrywać zgodę na leczenie i zgodę na przetwarzanie danych, która w wypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 16 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p., pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu stosownych informacji na temat swojego stanu zdrowia. Oznacza to, zatem, że placówka medyczna winna przygotować odrębne formularze zgody w zakresie wykonywanych konkretnych świadczeń opieki zdrowotnej.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Jednocześnie odrębnym dokumentem jest również formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże w przypadku jednostek ochrony zdrowia pozyskiwanie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku udzielanych świadczeń medycznych nie jest konieczne. Powyższe wynika z pkt 54 preambuły rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, zgodnie z którym niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego może być przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie takie powinno podlegać konkretnym, odpowiednim środkom chroniącym prawa i wolności osób fizycznych. W tym kontekście "zdrowie publiczne" należy interpretować zgodnie z definicją z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, czyli jako wszystkie elementy związane ze zdrowiem, mianowicie stan zdrowia, w tym zachorowalność i niepełnosprawność, czynniki warunkujące stan zdrowia, potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, zasoby opieki zdrowotnej, oferowane usługi opieki zdrowotnej i powszechny dostęp do nich, wydatki na opiekę zdrowotną i sposób jej finansowania oraz przyczyny zgonów.

Autor zwraca jednak uwagę, że brak obowiązku pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy wyłącznie wszelkich usług powiązanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej. W przypadku jeżeli placówka medyczna chce np. wykorzystywać dane adresowe pacjentów w celu przekazywania informacji dotyczących działalności placówki, zgoda, jako całkowicie odrębny dokument, napisany czytelnym i zrozumiałym językiem, jest konieczna.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia [PRZEDSPRZEDAŻ]

W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w...
Cena: 119.00
Promocja: 107.10 zł

RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy [PRZEDSPRZEDAŻ]

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy....
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat,...
Cena: 249.00
Promocja: 224.10 zł

Więcej na temat

RODO a obchód lekarski, czyli czy lekarz ma mówić szeptem i kiedy konieczny jest parawan?

22-05-2018
W obchodzie lekarskim biorą udział: lekarze, pielęgniarki i czasami studenci. Pojawia się pytanie jak rozmawiać z pacjentem o sprawach związanych z jego stanem zdrowia w sali, w której są jeszcze inni chorzy, z poszanowaniem jego prawa do intymności? Jak powinien wyglądać obchód, gdy zacznie obowiązywać RODO i w szczególny sposób trzeba będzie chronić wrażliwe dane opowiada Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy szpital może od matki karmiącej pobierać opłatę za pobyt w nim z dzieckiem?