Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pod jakimi warunkami obcokrajowiec może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych, jeśli E-WUŚ tego nie potwierdza?

Obcokrajowiec może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych w przypadku gdy E-WUŚ tego nie potwierdza, wyłącznie jeśli posiada statusu świadczeniobiorcy.
Warto wiedzieć: W przypadku gdy świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone pomimo braku prawa do takiego świadczenia, w wyniku złożenia oświadczenia, osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do uiszczenia jego kosztów.
Dla menedżerów

Czy obcokrajowiec bez numeru pesel może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych w przypadku, kiedy E-WUŚ nie potwierdza prawa do takich świadczeń?

Obcokrajowiec może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych w przypadku gdy E-WUŚ tego nie potwierdza, wyłącznie jeśli posiada statusu świadczeniobiorcy.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z. status świadczeniobiorcy posiadają:

1) osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi",

2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach - dalej u.o.c., spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

Rzecznik Praw Pacjenta: kobiety w ciąży mają prawo do świadczeń, nawet nieubezpieczone

14-10-2015
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że każda kobieta w ciąży oraz w okresie porodu i połogu, posiadająca obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu i zamieszkująca na terenie Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Takie prawo przysługuje również pacjentkom nieubezpieczonym.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy możliwe jest finansowanie bądź współfinansowanie świadczeń związanych z leczeniem zaćmy przez pacjenta?