Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Za jakie zaświadczenia i orzeczenia podmiot leczniczy może pobierać opłatę?

Pacjent chce, by lekarz z przychodni wydał np.: zaświadczenie dotyczące rehabilitacji ambulatoryjnej. Czy podmiot leczniczy może pobierać opłaty i w jakiej wysokości od wydanych takich zaświadczeń? Jakie są regulacje prawne w powyższym przedmiocie wyjaśnia radca prawny Monika Urbaniak.

Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia

Odpowiedź

Zdaniem radcy prawnego Moniki Urbaniak w zależności od rodzaju zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego podmiot leczniczy może, bądź nie może pobierać opłat za wydanie takiego zaświadczenia lub orzeczenia.

- Określając rodzaj zaświadczenia, uwzględniając treść art. 16 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należałoby ustalić, czy w danym konkretnym przypadku można pobrać opłatę za wydanie zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego – podkreśla Urbaniak.

Zdaniem radcy prawnego w myśl postanowień ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 16 u.ś.o.z.) podmiot leczniczy może wydawać świadczenia bezpłatne oraz świadczenia za odpłatnością.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Jakie dokumenty powinny być wydane za darmo

Do wydawanych przez lekarza na życzenie pacjenta orzeczeń i zaświadczeń bezpłatnych zaliczmy zaświadczenia i orzeczenia:

- w związku z dalszym leczeniem lub rehabilitacją np. zaświadczenia dla okazania lekarzom specjalistom, do których kierowany jest pacjent, zaświadczenia o stanie zdrowia wydawane w związku z uczestnictwem pacjenta w turnusach rehabilitacyjnych;

- orzekające o niezdolności do pracy, pozwalające na kontynuowanie nauki np. zaświadczenia dla szkoły o usprawiedliwieniu nieobecności dziecka w szkole z powodu choroby, zaświadczenia, że stan zdrowia pacjenta pozwala na zdawanie egzaminów do szkoły policealnej, czy pożarniczej;

- związane z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku np. zaświadczenia, że stan zdrowia pacjenta pozwala na uczestniczenie w zawodach sportowych, zajęciach sportowych, koloniach;

- dla celów pomocy społecznej np. zaświadczenia, że pacjent znajduje się pod stałą opieką lekarską, która wymaga stosowania przewlekle leków, na które pacjent ponosi znaczne koszty;

- dla celów uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;

- dla celów orzecznictwa o niepełnoprawności;

- dla celów ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

- dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

W przypadku orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych lub ustaleniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych powinna zapłacić instytucja, która je zleciła, czyli w tym przypadku ZUS lub KRUS. Koszty badań lub zaświadczeń na zlecenia prokuratury lub sądu są pokrywane z budżetu państwa.

Zdaniem radcy prawnego wskazać również należy, iż jak stanowi przywoływany art. 16 u.ś.o.z., oznaczone w nim orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane są nieodpłatnie jedynie na rzecz świadczeniobiorców, przez których rozumieć należy osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym, ubezpieczeniem zdrowotnym, inne osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - dalej u.p.s. i co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 u.p.s. oraz osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu.

Które zaświadczenia są odpłatne

Wszystkie pozostałe zaświadczenia czy orzeczenia lekarskie wydawane na życzenie pacjenta mogą mieć charakter odpłatny. Do przykładowych zaświadczeń odpłatnych należą m.in.:

- orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych;

- zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych;

- zaświadczenia do Urzędu Pracy potwierdzające, że pacjent ze względu na stan zdrowia nie mógł w danym dniu stawić się w Urzędzie Pracy, aby potwierdzić swoją gotowość do podjęcia pracy;

- zaświadczenie, że dziecko znajduje się pod stała opieką lekarską w związku ze sprawą o alimenty;

- zaświadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowania, np. dla PZU;

- dla potrzeb orzeczeń sądowych;

- obdukcje w celach sądowo-lekarskich;

- wpisy do pracowniczej książeczki zdrowia oraz zaświadczenia lekarskie wykorzystywane w medycynie pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku – dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe, a także dla uczniów i studentów, którym do dalszej nauki niezbędna jest książeczka zdrowia lub zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu);

- zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych;

- zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą;

- zaświadczenia dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych;

- zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta w innych celach pozaleczniczych;

- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy...

Z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 20014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa....

W prezentowanym komentarzu Autorka w sposób kompleksowy analizuje przepisy ustawy o świadczeniach...
Cena: 73.00
Promocja: 65.70 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Więcej na temat

To przełom, że mapy potrzeb ujawniają zakażenia szpitalne

06-06-2018
Po latach edukacji, tłumaczeń, próśb i nacisków znaczna część szpitali zgodziła się ujawnić dane o wielkości zakażeń szpitalnych. Choć droga do pełnej jawności jakości leczenia i efektów klinicznych jest jeszcze daleka, a jakość ujawnionych danych wymaga dyskusji, Ministrowi Zdrowia i Departamentowi Analiz i Strategii MZ należą się gratulację za decyzję o publikacji danych i determinację w uzyskiwaniu zgód od szpitali - podkreśla Robert Mołdach z Instytutu Zdrowia i Demokracji.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Jaką treść, w kontekście RODO, powinna mieć zgoda pacjenta na leczenie w AOS?